Aandeel in het totaal

Thema's Totaal programma

28.269 69.3

346 13.6

Opgave van de stad

Onder dit thema vallen de ambities Sterke buurten, Goede raadscommunicatie en Regionale samenwerking.

Sterke buurten: we willen de buurten versterken, met als doel een betere kwaliteit van leven en samenleven voor de inwoners van Hilversum. Onze uitgangspunten zijn dat sterke buurten bijdragen aan de kwaliteit van leven en samenleven. Buurten worden sterker naarmate buurtbewoners meer invloed krijgen op wat er gebeurt in hun buurt en daardoor (ook) meer verantwoordelijkheid kunnen nemen. Dat kan gaan over leefbaarheid, groenvoorziening, zorg, welzijn, veiligheid, sport of cultuur. Het programma raakt dan ook bijna alle domeinen van de gemeente. We hanteren hierbij drie speerpunten: het bevorderen van de buurtidentiteit, het versterken van de buurtnetwerken en een faciliterende overheid.

Goede raadscommunicatie en participatie: De gemeenteraad hecht veel waarde aan het versterken van de lokale democratie. Dit doen we door het stimuleren van de participatie, het versterken van het politiek functioneren van de raad en het verbeteren van het democratische proces, en zorgen voor goede raadscommunicatie. Het vergroten van de transparantie bij belangrijke publiek-maatschappelijke afwegingen en een meer transparante besluitvorming staat centraal. Transparantie vormt een randvoorwaarde voor zowel een succesvol participatiebeleid als een goed politiek functionerende raad. Belangrijke kernwaarden voor de communicatieaanpak zijn goede (online) toegankelijkheid en leesbaarheid van documenten, en een open houding (toegankelijkheid van personen).

Regionale samenwerking: De Regionale Samenwerkingsagenda wordt uitgevoerd. Hilversum is in de voorhoede actief in de toekomstige ontwikkeling van het topsectorenbeleid voor de creatieve industrie, in nauwe samenwerking met de ministeries van EZ en OCW. Bovenregionaal zijn de creatieve economie en open data ontwikkelingen speerpunt en wordt er gezocht naar crossovers met duurzaamheid, zorg en toerisme. In de Metropoolregio Amsterdam (MRA), bij partners van de Economic Board Utrecht en bij de Rijksoverheid is er sprake van een effectief netwerk, dat tastbaar wordt in concrete projecten en innovaties. Daarnaast werken we intensief samen met de gemeente Wijdemeren. De stip op de horizon blijft één gemeente Gooiland. Gemeentelijke opschaling kan echter alleen goed tot stand komen als buurten en kernen goed functioneren en in staat zijn overheidsbeleid binnen de eigen identiteit vorm te geven.

Verbonden partij(en) op dit thema: De Regio Gooi en Vechtstreek De Regio Gooi en Vechtstreek is het samenwerkingsverband van de zeven gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. De Regio ondersteunt en levert wat gemeenten afspreken om samen op te pakken. Dat kan van alles zijn. Het meest bekend zijn de uitvoerende eenheden: de Grondstoffen- en Afvalstoffendienst GAD, de Gemeentelijke Gezondheidsdienst GGD, de Regionale Ambulance Voorziening RAV, Jeugd & Gezin en Veilig Thuis.

Ambities

  • Sterke buurten
  • Goede raadscommunicatie
  • Intensiveren (boven)regionale samenwerking