Focus op 5 thema's

(Bedragen x1.000)

Het college van B&W van de gemeente Hilversum focust zich op 5 thema’s.
Deze prioriteiten zijn verwerkt in de sterprogramma’s van de begroting.

WONEN BUURTEN MEDIASTAD CENTRUM NIEUWEZORGTAKEN

Mediastad

€1.655

Media gaat in 2017 om innovatie: het aantrekken van creatieve bedrijven. Het Media Park als plek waar mensen elkaar makkelijk ontmoeten en een integrale benadering van evenementen, onderwijs en bedrijven, die de levendigheid en bedrijvigheid bevordert.

Mediastad

Buurten

€3.378

In dit programma gaat het om het realiseren van sterke buurten en een betere kwaliteit van wonen en samenleven. De gemeente wil samen met bewoners de buurt vormen.

Buurten

Wonen

€835

Wonen in Hilversum wordt er in 2017 alleen maar beter op. Het ambitieuze nieuwbouwprogramma wordt versneld gerealiseerd om verdringing op de woningmarkt te voorkomen. Leegstaande kantoorpanden worden getransformeerd naar woningen en er komen meer huur- en koopwoningen voor starters, jonge gezinnen en senioren.

Wonen

Centrum

€744

De activiteiten voor 2017 zijn divers en talrijk. Het accent ligt in 2017 op de planvorming van het stationsgebied als aantrekkelijke entree van de stad. Daarnaast aandacht voor de Kerkbrink en het vergroten van de aantrekkelijkheid en levendigheid.

Centrum

Nieuwe Zorgtaken

€40.840

Door te investeren in het versterken van de zorgnetwerken willen we zwaardere hulpverlening voorkomen. Verder gaat het om het efficiënter en effectiever inrichten van onze eigen dienstverlening voor het Sociaal Plein.

Naar Nieuwe Zorgtaken
 • Lasten & baten

  In 2017 zijn de uitgaven en inkomsten in evenwicht. Hilversum zal € 233 miljoen uitgeven en € 229 miljoen ontvangen. Er komt € 4 miljoen uit de reserves.

  Lasten en Baten Meer informatie
 • Meer reserves

  De algemene reserve is met € 20 mln fors toegenomen en bedraagt eind 2017 € 68 mln.

  Meer reserves Meer informatie
 • Lopende leningen

  De schulden blijven onder de € 160 mln. Het niveau ligt ca. € 10 mln lager. De leningen nemen verder af.

  Lopende leningen Meer informatie

Gemiddelde woonlasten per gezin

De woonlasten stijgen in 2017 licht. De ontwikkeling van de woonlasten in totaliteit (onroerende zaakbelasting, rioolrecht en afvalstoffenheffing) houdt gelijke tred met de inflatie (1,1%).

Meer informatie