Focus op 5 thema's

(Bedragen x1.000)

Het college van B&W van de gemeente Hilversum focust zich op 5 thema’s.
Deze prioriteiten zijn verwerkt in de sterprogramma’s van de begroting.

WONEN BUURTEN MEDIASTAD CENTRUM NIEUWEZORGTAKEN

Mediastad

€1.655

Samengevat zijn de activiteiten voor 2017 in het sterprogramma Media te vatten onder drie pijlers. Innovatie: met als belangrijkste doel het aantrekken van creatieve bedrijven; een aantrekkelijk Media Park waar mensen elkaar makkelijk ontmoeten; een integrale benadering (evenementen, onderwijs, gerichte acquisitie en mediatoepassingen), die de levendigheid en bedrijvigheid op het Media Park bevordert.

Mediastad

Buurten

€3.378

Dit programma stimuleert dat buurten zoveel mogelijk zich zelf besturen. Het gaat om het realiseren van sterke buurten en het nastreven van een betere kwaliteit van wonen en samenleven. De gemeente kan en wil niet verantwoordelijk zijn voor álle bewonersaangelegenheden. Inwoners weten vaak zelf het beste wat goed is voor een buurt.

Buurten

Wonen

€835

Wonen in Hilversum wordt er in 2017 alleen maar beter op. Het ambitieuze nieuwbouwprogramma wordt versneld gerealiseerd om verdringing op de woningmarkt te voorkomen. Ook komen in 2017 meerdere herstructureringslocaties versneld tot ontwikkeling. Er wordt ingezet op een gemêleerd woningbouwprogramma gericht op diverse doelgroepen. Verder worden met hulp van private investeerders en ontwikkelaars meerdere, nu nog leegstaande kantoorpanden getransformeerd naar woningen en stimuleren we actief, dat er meer huur- en koopwoningen komen voor starters, jonge gezinnen en senioren.

Wonen

Centrum

€744

De activiteiten voor 2017 zijn divers en talrijk. Het accent ligt in 2017 op de planvorming van het stationsgebied, Hierbij gaat het om een haalbaar plan dat van het stationsgebied een aantrekkelijke entree maakt voor Hilversum en het centrum in het bijzonder. Naast het stationsgebied komt er een ontwerp openbare ruimte voor de Kerkbrink. Verder is er in 2017 al ruimte voor experimenten om de aantrekkelijkheid en levendigheid te vergroten.

Centrum

Nieuwe Zorgtaken

€40.840

We zijn goed op weg, maar we zien zeker uitdagingen om de zorg aan onze inwoners (verder) te verbeteren. Door te investeren in het versterken van de zorgnetwerken om daarmee zwaardere hulpverlening te voorkomen. Daarnaast zetten we in op het efficiënter en effectiever inrichten van onze eigen dienstverlening. Vanaf 2017 monitoren we de effecten en resultaten van de veranderingen op het Sociaal Plein.

Naar Nieuwe Zorgtaken
 • Lasten & baten

  De lasten en baten zijn nagenoeg gelijk, er wordt een deel van de baten naar de reserves gestort.

  Lasten en Baten Meer informatie
 • Meer reserves

  De reservers bieden een stevige fundatie om de sterprogramma’s te financiëren. Tevens zullen de schulden afnemen.

  Meer reserves Meer informatie
 • Lopende leningen

  Het aantal leningen is stabiel en zal in de komendejaren verder afnemen. Weergegeven per ultimo jaar.

  Lopende leningen Meer informatie

Gemiddlede woonlasten per gezin

Afgelopen jaren zijn de woonlasten afgenomen, in het jaar 2017 is er een lichte stijging.
Dit komt door het afschaffen van hondenbelastig en toeristen belastig.

Meer informatie