Financiering

Staat van langlopende leningen

Langlopende leningen

Stand leningen per 1-jan-17

Aflossingen 2017

Nieuwe leningen 2017

Stand leningen per 31-dec-17

Bank Nederlandse gemeenten

115.572.406

14.327.869

101.244.537

Nederlandse Waterschapsbank

20.400.000

1.400.000

19.000.000

Aegon

10.560.000

480.000

10.080.000

Nationale Nederlanden

9.200.000

400.000

8.800.000

Nieuwe leningen 2017

18.000.000

18.000.000

Totaal

155.732.406

16.607.869

18.000.000

157.124.537

Toelichting bij: Financiering

De staat van langlopende leningen geeft een beeld van de langlopende schuld (leningen met een looptijd > 1 jaar) per 1 januari 2017, de aflossingen op de leningen in 2017, de naar verwachting nieuw af te sluiten lening(en) in 2017 en de geraamde stand per 31 december 2017. Deze prognose is gebaseerd op de programmabegroting 2017, het investeringsprogramma 2017 en de actualisatie grondexploitaties 2016.