Overlopende passiva, voortvloeiende uit rijks- en provinciale bijdragen

 

bedragen x € 1.000

Nr

Omschrijving overlopend passivum

Saldo begin

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo einde

2017

begr. 2017

begr. 2017

2017

1

Sanering railverkeerslawaai

                  231

                    384

                     615

                    -

2

Tijdelijke stimulering woningbouw

                     55

                 55

Totaal programma 1 Wonen en leven

                         286

                         384

                         615

                           55

3

R.M.C.

                       -

                    623

                    623

                   -

4

Onderwijsachterstandenbeleid

                        -

            1.438

               1.438

                   -

5

Participatiebudget, onderdeel Educatie

                     -

                    662

                  662

                       -

Totaal programma 2 Zorg

                             -

                      2.723

                      2.723

                             -

6

Openbaar vervoer 

                    16

               16

Totaal programma 3 Werken

                     16

                             -

                             -

                  16

Totaal alle programma's

                   302

              3.107

              3.338

                 71

Nr

Omschrijving overlopend passivum

Saldo begin

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo einde

 2017

begr. 2017

begr. 2017

 2017

7

Integraal bereikbaarheidsplan

                 650

                 -650

                 0

Totaal programma 3 Werken

                   650

               -650

                     -

                   0

Totaal alle programma's

               650

          -650

                     -

                   0

Toelichting bij: Overlopende passiva, voortvloeiende uit rijks- en provinciale bijdragen

1. Sanering railverkeerslawaai
Het doel van deze balanspost is het beschikbaar houden van middelen voor de uitvoering van de Wet geluidhinder (Wgh) voor zover deze betrekking heeft op lawaai veroorzaakt door treinverkeer. De Wet geluidhinder verplicht de gemeente om haar inwoners te beschermen tegen spoorweglawaai. Omdat geluidssanering vaak zeer kostbaar is, draagt het Rijk (het ministerie van VROM) bij in de kosten. Het Rijk betaalt wat nodig is voor een sobere en doelmatige sanering. Eventuele meerkosten vanwege lokale ambities zijn voor rekening van de gemeente. De rijkssubsidies worden toegevoegd aan het overlopend passivum ‘Sanering railverkeerslawaai’.
Voor 2017 wordt een subsidie verwacht van € 384.000 en een onttrekking van € 615.000.

2. Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten
Het doel van deze balanspost is het beschikbaar houden van middelen om stilgevallen of vastgelopen woningbouwprojecten vlot te trekken. Voor de uitvoering zijn van het ministerie van VROM subsidies ontvangen. Deze subsidies worden ingezet bij bouwplannen die voldoen aan de voorwaarden stimuleringsbudget woningbouwprojecten. Voor 2017 zijn geen mutaties voorzien.

3. R.M.C.
Het doel van deze post is het beschikbaar houden van door het Rijk toegekende middelen in het kader van het Besluit Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC). Het doel van deze regeling is voorkomen dat jongeren van school gaan zonder startkwalificatie (d.w.z. minimaal een havo- of vwo-diploma, of een mbo-diploma op niveau 2). De middelen worden per kalenderjaar door het Rijk toegekend. Hilversum ontvangt als centrumgemeente de rijkssubsidie voor de hele regio.
Aangezien het Regionaal Bureau Leerlingenzaken vanaf 1 januari 2016 is geïntegreerd in de regionale programmaorganisatie Regio Gooi en Vechtstreek wordt dit bedrag één op één doorgegeven aan de Regio Gooi & vechtstreek. Niet bestede middelen dient de gemeente volledig aan het Rijk terug te betalen. In 2017 wordt een rijkssubsidie verwacht van € 623.000.

4. Onderwijsachterstandenbeleid
Het doel van deze post is het beschikbaar houden van middelen die de gemeente van het Rijk ontvangt in het kader van het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014. Het doel van deze regeling is het verminderen van ongelijkheid in onderwijskansen. Kinderen met een taalachterstand of risico daarop, krijgen extra ondersteuning door VVE (voor- en vroegschoolse educatie) en schakelklassen. Middelen die de gemeente niet besteedt moeten na afloop van de bestedingsperiode worden terugbetaald aan het Rijk. In 2013 en in 2015 is het Besluit aangepast. De bestedingsperiode, die is aangevangen in 2011 en zou eindigen per 31 december 2014, is verlengd tot 31 december 2016. Daarnaast is er extra geld beschikbaar gesteld, voor het verbeteren van het taalniveau van de pedagogisch medewerkers werkzaam in de VVE.
Voor 2017 wordt vooralsnog verwacht dat er weer middelen beschikbaar worden gesteld voor Onderwijsachterstandenbeleid,  het verwachte bedrag is € 1.438.000, gelijk aan 2016. Ten behoeve van de besteding (grotendeels via VVE en scholen) is een onttrekking van eveneens € 1.438.000 geraamd.

5. Participatiebudget
Het doel van deze post is het beschikbaar houden van middelen die de gemeente ontvangt van het Rijk in het kader van de Wet Participatiebudget (WPB), voor zover de gemeente middelen bestemd heeft voor volwasseneneducatie. Voor het begrotingsjaar 2017 is een toevoeging begroot van € 662.000 en een even grote onttrekking. Dit betreft middelen voor de hele regio.

6. Openbaar vervoer
Het doel van deze balanspost is het beschikbaar houden van middelen voor aan het openbaar vervoer gerelateerde infrastructurele maatregelen, zoals het toegankelijker maken van halteplaatsen. Vooralsnog is voor het begrotingsjaar 2017 slechts een minimale dotatie van € 10.000 begroot.

7. Integraal Bereikbaarheidsplan (IBP)
Het Integraal Bereikbaarheidsplan Hilversum e.o. (IBP) is in 2005 opgezet om de bereikbaarheid van de regio, en met name Hilversum, te verbeteren. Hiervoor was € 50 miljoen nodig. Het Rijk verklaarde zich bereid om aan de regio € 25 miljoen beschikbaar te stellen. Eén van de voorwaarden was dat de overige betrokkenen gezamenlijk eenzelfde bedrag beschikbaar zouden stellen. Dat lukte: de provincie Noord-Holland zegde € 12,5 miljoen toe, de gemeente Hilversum € 6,5 miljoen en TCN € 6,0 miljoen. Om deze middelen beschikbaar te houden voor de bekostiging van het IBP is het overlopend passivum IBP ingesteld. In het jaar 2016 zal het IBP technisch zijn afgerond en in 2017 zal de financiële afrekening met partijen plaatsvinden, waarna de post kan worden afgesloten.