Inleiding

Met het programma buurten wil de gemeente bevorderen dat inwoners meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen omgeving. Dit beleid past in een algemene maatschappelijke ontwikkeling waarin mensen vanuit hun leefwereld actief opereren en van onderop initiatieven nemen voor het verbeteren van de wereld om hen heen, in plaats alleen volledig te vertrouwen op overheden die de wereld eerder als systeem benaderen en initiatieven baseren op langjarige beleidsplannen en deze motiveren met allerhande blauwdrukken.

In politieke zin stimuleert dit programma dat buurten zoveel mogelijk zich zelf besturen. In maatschappelijke zin bevordert dit programma het realiseren van sterke buurten en streeft daarmee naar een betere kwaliteit van wonen en samenleven. De gemeente kan en wil niet verantwoordelijk zijn voor álle bewonersaangelegenheden. Inwoners weten vaak zelf beter wat goed is voor een buurt. De buurt is de geschikte schaalgrootte voor het gesprek over een nieuwe invulling van de relatie tussen gemeente en de buurtbewoners, Hierbij zoeken we basis van gelijkwaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid naar datgene wat nodig is voor een goede buurt en hoe dat het beste gerealiseerd kan worden.

De kernwaarde waarop het programma zich richt is het vergroten van het eigenaarschap van de buurt. Dat laat onverlet dat er wettelijke en reguliere taken zijn waarvoor de verantwoordelijkheid bij de gemeente ligt, en die de gemeente effectief en accuraat uitvoert.

Kaders De speerpunten voor het programma buurten worden door de raad bepaald met de vaststelling van de nieuwe, brede visie op buurten. Hierbij integreren we een aantal prestaties in een nieuwe integrale aanpak die gericht is op “schoon, heel, veilig en sociaal”.

Ondersteunen en faciliteren De gemeente ondersteunt en faciliteert inwonersinitiatieven vanuit de samenwerkingsgedachte. Voor participatieprojecten (zwerfvuil, beheer openbare ruimte) wordt een leer- en ontwikkel traject doorlopen dat in 2017 resulteert in een handreiking participatief werken die toegesneden is op de Hilversumse situatie. De opgedane kennis en ervaring vertalen we vervolgens naar aangrenzende beleidsterreinen. In dat kader wil de gemeente 3 cultuurprojecten in de buurt faciliteren. In 2017 willen we de reeds in gang gezette versterking van de sociale infrastructuur en samenwerking in buurten voortzetten door hier actief in te faciliteren en te coördineren.

Participatie We gaan Burgerparticipatie verder versterken en stimuleren door de inzet van de cyclus buurtgericht werken die we nu al in alle Hilversumse wijken hebben ingevoerd In 2017 willen we buurten meer zeggenschap geven over de uitvoering van gemeentelijke taken en de inzet van gemeentelijke middelen in de buurten. Denk aan de verzelfstandiging van de buurthuizen en het beheer van de openbare ruimte. Om meer ruimte te geven aan de participatie van burgers, willen we twee experimenten gaan uitvoeren met flexibele toepassing binnen wettelijke kaders, onder het motto “Ruimte voor maatschappelijk initiatief” en “Ruim op die regels”.