Inleiding

Vanaf 1 januari 2015 zijn de drie decentralisaties in het sociaal domein een feit. Dit heeft voor een grote verandering gezorgd voor alle gemeenten in Nederland. De afgelopen twee jaar stonden in het teken van een ‘zachte landing’ en het begin van de transformatie van de nieuwe zorgtaken.

We zijn goed op weg, maar we zien zeker uitdagingen om de zorg aan onze inwoners (verder) te verbeteren. Een goede monitoring is hierbij van belang, om ons de juiste informatie te blijven verschaffen over wat goed loopt, of wat juist beter dan wel anders moet. De verbetering van de zorg is geen statisch geheel, maar een dynamisch proces.

De speerpunten voor de komende jaren worden door de raad bepaald met de vaststelling van de nieuwe Visie op het Sociaal Domein 2017-2021, en de regionale nota Bescherming en Opvang. Op basis van deze twee nieuwe beleidsnota hebben we voor het begrotingsjaar 2017 de volgende belangrijke thema’s gekozen:

Organisatie en infrastructuur Door te investeren in het versterken van de zorgnetwerken -in samenwerking met huisartsen- willen wij betere en vroegtijdige ondersteuning bieden, om daarmee zwaardere hulpverlening te voorkomen. Daarnaast zetten we in op het efficiënter en effectiever inrichten van onze eigen dienstverlening (op basis van het Verbeterplan Sociaal Plein). Voor de eigen organisatie wordt daarin gekeken naar de werkprocessen, maar ook naar het instrumentarium waarmee wordt gewerkt. In samenhang met het verbeterplan Sociaal Plein en de samenwerking met de Regio, monitoren we vanaf 2017 de effecten en resultaten van de veranderingen op het Sociaal Plein.

Innovatie De regionale samenwerking rondom de aanpak van een crisis willen we versterken door de introductie van een nieuwe werkmethodiek. We gaan de triage (beoordeling van crisissituaties) beleggen bij Veilig Thuis. Medewerkers van Veilig Thuis trainen we op een betere analyse van de problematiek, zodat er minder op ad hoc basis wordt gehandeld bij crisissituaties. Daarnaast gaan we experimenteren met nieuwe vormen van wonen met toezicht, waarmee we de nieuwe instroom naar beschermd wonen willen verminderen en de uitstroom willen bevorderen.

Werk De kansen op werk in Hilversum willen we verbeteren door nieuwe inkoop van arbeidsontwikkeltrajecten en het actief stimuleren van het sociale werkgeverschap. Hieraan willen we in onze rol als werkgever ook zelf actief invulling geven, door het creëren van garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking. Ook richten we ons op het doorontwikkelen van de regionale werkgeversdienstverlening en op de uitbreiding van het lokale en regionale werkgeversnetwerk.

Om resultaten op deze terreinen te boeken, continueren wij een programmatische aanpak. Deze aanpak richt zich niet meer alleen op het verbeteren van de ‘nieuwe’ zorgtaken en dus zal deze programmatische aanpak een andere naam krijgen.