bedragen x € 1.000

Begroting 2017

Thema

Omschrijving

Lasten

Baten

saldo

2018

2019

2020

01.01

Reserve nominaties landgoed Zonnestraal

-150

-150

-100

01.01

Landgoed Zonnestraal

150

150

100

01.01

Geopark

30

30

01.01

Invoering nieuwe omgevingswet

333

333

333

333

01.01

Herinrichting Arenapark

450

450

150

01.02

Struikelstenen

25

25

26

01.03

Extra groenonderhoud raadhuis

53

53

01.99

Reserve afvalstoffenheffing

-382

-382

-291

-292

-239

Programma 1: wonen en leven 

1.041

-532

509

218

41

-239

02.01

Veranderagenda WMO

66

66

02.01

Gezond in de stad (GIDS)

30

30

30

02.02

Huisvestingsbijdrage IGBO

39

39

39

39

02.02

Investeringen onderwijs (Ziggo/UPC)

60

60

60

60

02.02

Behoud/versterking MBO-HBO

75

75

02.03

Investeringen zorg (Ziggo/UPC)

10

10

10

10

Programma 2: Zorg

280

               -

280

139

109

           -

03.01

Bijdrage UPC/Ziggo

-438

-438

-438

-438

03.01

Investeringen media (Ziggo/UPC)

75

75

75

75

03.01

Topsectorenbeleid

70

70

03.01

Gevelfonds (Ster)

100

100

03.01

Lokale omroep

125

125

125

100

03.02

Voorbereidingskosten ESF (vanuit reserve)

31

31

03.03

Inkomensregelingen

2.500

2.500

2.000

1.000

03.03

Tegemoetkoming Chronisch zieken

400

400

03.99

Reserve ESF-programma 2014-2020

-31

-31

03.99

Reserve creatieve sector 

300

-377

-77

-31

            -

03.99

Reserve Hilversumse economie 

-127

-127

03.99

Reserve Regionaal media centrum (Ziggo/UPC)

-125

-125

-125

-100

Programma 3: Werken

3.601

-1.098

2.503

1.606

637

           -

04.01

Jeugdboa's

70

70

04.02

Verkiezingen

130

130

130

340

04.03

Promotie verkiezingsdebatten en Ipads raadsleden

75

04.03

Frictiekosten

137

137

04.99

Reserve frictiekosten S&H

-137

-137

300

04.99

Reserve transitie personeel

200

250

Programma 4: Bestuur

537

-137

400

755

340

         -

05.03

Verkoop niet-strategisch vastgoed

-500 

               -500

-750

05.03

Grondexploitatie resultaat

-1.288

05.99

Algemene reserve

-1.327

-1.327

-26

Programma 5: Financiën 

               -

-1.827

-1.827

-776

-

-1.288

Totaal lasten en baten programmabegroting 2017

233.374

-233.374

-

-259

-830

-3.732

Totaal structurele lasten en baten 2017

227.915

-229.780

-1.865

-2.201

-1.957

-2.205

Uit het overzicht blijken de structurele en incidentele baten en lasten. De provincie gebruikt onder andere het overzicht van incidentele baten en lasten ter beoordeling van de financiële positie van de gemeente.