Meerjarige balans

Meerjarenbalans (Bedragen X € 1.000)

Beginbalans

Eindbalans

Eindbalans

Eindbalans

Eindbalans

ACTIVA 

2017

2017

2018

2019

2020

Immateriële vaste activa

1.914

1.914

1.914

1.914

1.914

Materiële vaste activa

272.538

270.375

269.337

268.280

266.977

Financiële vaste activa

2.025

2.025

2.025

2.025

2.025

TOTAAL VASTE ACTIVA

276.477

274.315

273.277

272.219

270.916

Voorraden

17.147

13.207

4.968

-1.955

39

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

21.850

21.850

21.850

21.850

21.850

Liquide middelen (kas- en banksaldi)

15

15

15

15

15

Overlopende activa

620

620

620

620

620

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

39.632

35.692

27.453

20.530

22.524

TOTAAL

316.109

310.006

300.729

292.749

293.440

Meerjarenbalans (Bedragen X € 1.000)

Beginbalans

Eindbalans

Eindbalans

Eindbalans

Eindbalans

PASSIVA 

2017

2017

2018

2019

2020

Eigen vermogen

91.851

87.973

87.704

87.937

91.280

Voorzieningen

8.926

7.316

7.313

7.318

7.328

Vaste schulden met rentetypische looptijd > één jaar 

156.129

157.521

155.375

154.610

154.760

TOTAAL  VASTE PASSIVA

256.906

252.809

250.391

249.864

253.367

Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < één jaar

53.467

52.061

45.468

38.015

35.203

Overlopende passiva 

5.736

5.136

4.870

4.870

4.870

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

59.203

57.197

50.338

42.885

40.073

TOTAAL

316.109

310.006

300.729

292.749

293.440

Toelichting bij: Meerjarige balans

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in het vernieuwde BBV voorgeschreven dat bij de uiteenzetting van de financiële positie een geprognosticeerde balans moet worden opgenomen. Deze balans moet meerjarig zijn en geeft inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte. De presentatie van de geprognosticeerde balans moet aansluiten op de balans in de jaarrekening, maar behoeft niet dezelfde mate van detail te kennen. Dit laatste zou schijnnauwkeurigheid suggereren en daar is hier geen sprake van. In de prognose zitten veel aannames omdat de toekomstige mutaties nog ongewis zijn. Het vertrekpunt is de jaarrekening 2015. Bij de prognose van de eindbalansen van de jaren 2017 - 2020 is rekening gehouden met de mutaties voortvloeiend uit:

  • het investeringsprogramma 2017-2020;
  • actualisatie grondexploitaties 2016;
  • de mutaties in de reserves en voorzieningen.