Voorzieningen

 

bedragen x € 1.000

saldo begin 

 Mutaties via exploitatie

rechtstreekse

saldo einde

Ref.nr

omschrijving voorziening

2017

Vermeerdering

Vermindering

onttrekking

2017

1

Spaarvoorziening rioleringen

37.307

2.151

39.458

2

Egalisatievoorziening rioleringen

1.056

1.056

3

Groot onderhoud begraafplaatsen

364

101

71

394

4

Onderhoud kunstwerken openbare ruimte

3

8

11

Totaal programma 1 Wonen en leven

38.730

2.260

0

71

40.919

5

Frictiekosten GGD

55

13

42

6

Onderhoud schoolgebouwen

118

125

17

226

Totaal programma 2 Zorg

173

125

0

30

268

7

Groot onderhoud parkeergarages

269

142

411

Totaal programma 3 Werken

269

142

0

0

411

8

Pensioenen wethouders

3.886

180

3.706

9

Meerjarenonderhoud Raadhuis

1.128

406

1.534

10

Persoonsgebonden opleidingsbudget

741

741

Totaal programma 4 Bestuur

5.755

406

0

180

5.981

11

Onderhoud maatsch. vastgoed en o.s.

1.404

1.232

1.330

1.306

12

Infrawerken binnenstad 

40

40

13

Planexploitaties 

313

9

322

0

Totaal programma 5 Financiën en grondexpl.

1.758

1.241

0

1.652

1.347

Totaal alle programma's

46.684

4.174

0

1.933

48.925

Toelichting bij: Voorzieningen

1. Rioleringen (spaarvoorziening)
Het doel van deze voorziening is om te zijner tijd te komen tot een voorziening die dezelfde hoogte heeft als de boekwaarde van de activa, om het in in één keer af te boeken. Vervolgens kunnen de investeringen in de riolering direct ten laste van de exploitatie worden gebracht. Hiermee kan het tarief voor de rioolrechten verlaagd worden. Op 1 juli 2015 heeft de gemeenteraad het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan voor het tijdvak 2015-2020 vastgesteld. Voor het begrotingsjaar 2017 is een toevoeging geraamd van € 2.151.000.

2. Rioleringen (egalisatievoorziening)
Het doel van deze voorziening is om de jaarlijkse resultaten van de exploitatie riolering te verrekenen. Bij jaarlijks te bepalen tarieven kunnen middelen uit deze voorziening vrij worden gemaakt, waarmee (gedeeltelijke) tariefsverhoging kan worden voorkomen.

3. Groot onderhoud begraafplaatsen
Het doel van deze voorziening is om in de toekomst adequaat onderhoud aan de gebouwen van de begraafplaatsen te kunnen plegen. Daartoe is hiervoor een onderhoudsplan opgesteld op basis waarvan de dotaties en de onttrekkingen plaatsvinden. De raad heeft in november 2015 het MOP voor begraafplaatsen vastgesteld, maar aanvullend via amendement 15/64 besloten het vereiste onderhoudsniveau van de begraafplaatsen te handhaven op 'hoog'. Conform het MOP moet de toevoeging aan de voorziening een bedrag van € 65.000 zijn en 71.000 onttrokken. Aanvullend wordt € 36.000 toegevoegd in verband met het door de raad gewenste onderhoudsniveau ‘hoog’.

4. Onderhoud kunstwerken openbare ruimte
Het doel van deze voorziening is het beschikbaar hebben van financiële middelen voor het plegen van planmatig onderhoud aan kunstwerken in de openbare ruimte. Voor het begrotingsjaar 2017 is een toevoeging geraamd van € 8.000.

5. Frictiekosten bezuinigingen GGD
Het doel van deze voorziening is om de GGD financiële middelen te verschaffen ter dekking van de frictiekosten van door te voeren bezuinigingen. De voorziening is door de gemeenteraad op 21 december 2011 ingesteld voor de periode 2012-2019. Voor het begrotingsjaar 2017 is een onttrekking geraamd van € 13.000.

6. Onderhoud schoolgebouwen
Het doel van deze voorziening is om in de toekomst adequaat onderhoud te kunnen plegen aan de gymzalen van de schoolgebouwen. Daartoe is een meerjarig onderhoudsplan (MOP) opgesteld. Op basis van dit plan wordt elk jaar een vast bedrag (het gemiddelde over 20 jaren) aan de voorziening toegevoegd, en een bedrag ter hoogte van de voor dat jaar geraamde onderhoudskosten aan de voorziening onttrokken. In overeenstemming met het huidige MOP voor de gymzalen wordt in 2017 € 125.000 aan de voorziening toegevoegd en € 17.000 onttrokken.

7. Groot onderhoud parkeergarages
Het doel van deze voorziening is om in de toekomst adequaat onderhoud te kunnen plegen aan de
gemeentelijke parkeergarages en om schommelingen in de kosten van dat onderhoud op te vangen. Daartoe is een meerjarig onderhoudsplan (MOP) opgesteld, dat periodiek wordt geactualiseerd. Op basis van dit plan wordt elk jaar een vast bedrag aan de voorziening toegevoegd, en een bedrag ter hoogte van de voor dat jaar geraamde onderhoudskosten aan de voorziening onttrokken. In overeenstemming met het huidige MOP Parkeergarages wordt in 2017 € 142.000 aan de voorziening toegevoegd en niks onttrokken.

8. Pensioenen wethouders
In 2012 zijn de maximale verplichtingen voor de pensioenlasten van de (oud-)wethouders becijferd en via een voorziening afgedekt. Een deel van de verplichting wordt gedekt door een belegging bij Loyalis. Aan het eind van ieder jaar wordt het totaal van deze verplichting (gespaarde deel bij Loyalis en de gemeentelijke voorziening) geactualiseerd en verwerkt in de jaarstukken. De werkelijke lasten die ten laste van de voorziening worden gebracht, zijn de komende jaren becijferd op € 180.000

9. Meerjarenonderhoud Raadhuis & Stadskantoor
Voor het raadhuis en het stadskantoor zijn er meerjarige onderhoudsplannen (MOP’s) beschikbaar. De verantwoording van de uitgaven hiervan loopt via de beide voorzieningen. Met deze voorzieningen wordt geborgd dat al het groot cyclisch onderhoud in de toekomst uitgevoerd kan worden. De MOP’s worden periodiek geactualiseerd. Structureel was rekening gehouden met een totale storting van € 617.000 aan de voorzieningen. Vanaf 2017 wordt deze verlaagd doordat de lasten rechtstreeks worden verantwoord binnen de exploitatie van afdeling Interne Dienstverlening die met € 211.000 zijn verhoogd. Hierdoor is voor het begrotingsjaar 2017 een toevoeging geraamd van € 406.000.

10. Persoonsgebonden opleidingsbudget
In 2012 zijn de vakbonden en de werkgevers het eens geworden over een CAO. In dit akkoord is o.a. afgesproken dat er een loopbaanbudget van € 500 per medewerker per jaar wordt ingevoerd, gedurende de jaren 2013 tot en met 2015 (in totaal € 1.500). Bij het niet gebruiken van het budget wordt dit overgeheveld naar het volgende jaar. Het beschikbare saldo per 30-12-2015 zal gedeeltelijk worden ingezet voor de nog lopende verplichtingen. Daarna zullen er met het Georganiseerd Overleg (GO) nadere afspraken gemaakt moeten worden over de bestemming van het restant. In het landelijk cao overleg is afgesproken dat er een evaluatie plaats vindt over het individueel loopbaanbudget.

11. Onderhoud maatschappelijk vastgoed en speelgelegenheden
Het doel van deze voorziening is om in de toekomst adequaat onderhoud te kunnen plegen aan de betreffende onroerende goederen en om schommelingen in de kosten van dat onderhoud op te vangen. Daartoe is een meerjarig onderhoudsplan (MOP) opgesteld, dat periodiek wordt geactualiseerd. Op basis van dit plan wordt elk jaar een vast bedrag aan de voorziening toegevoegd, en een bedrag ter hoogte van de voor dat jaar geraamde onderhoudskosten aan de voorziening onttrokken. In overeenstemming met het huidige MOP (vastgesteld 2015) wordt in 2017 € 1.232.000 aan de voorziening toegevoegd en € 1.330.000 onttrokken.

12. Infrawerken binnenstad
Het doel van deze voorziening is om financiële middelen beschikbaar te hebben voor de nog uit te voeren infrastructurele werken in de binnenstad. Voor het begrotingsjaar 2017 is geen onttrekking geraamd. Bij de jaarstukken 2016 zal bekeken worden of deze voorziening nog noodzakelijk is. Indien dit niet het geval is, zal deze vrij kunnen vallen.

13. Planexploitaties
Deze voorziening heeft als doel om financiële dekking te bieden aan grondexploitaties met een negatief resultaat. De voorziening is de optelsom van de contante waarden van de verwachte negatieve saldi. De voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd. In 2017 zal de laatste verlieslatende grondexploitatie (KPN locatie Regev-terrein) worden afgesloten.