Bedragen x € 1.000

Begroting 2017

2018

2019

2020

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

2.1

Verkeer en vervoer

11.229

-411

10.818

10.802

10.799

11.196

2.4

Economische havens en waterwegen

529

-27

502

473

473

473

5.1

Sportbeleid en activering

617

-4

613

610

610

545

5.2

Sportaccommodaties

2.667

-803

1.864

1.773

1.773

1.773

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

4.692

-1.500

3.193

3.111

2.845

2.705

5.4

Musea

1.347

-326

1.021

1.013

1.013

1.013

5.5

Cultureel erfgoed

562

0

562

512

412

412

5.6

Media

1.439

0

1.439

1.431

1.431

1.431

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

5.297

-266

5.031

4.924

4.932

4.940

7.2

Riolering

7.188

-8.716

-1.528

-1.534

-1.534

-1.534

7.3

Afval

7.627

-8.585

-958

-1.049

-1.048

-1.101

7.4

Milieubeheer

2.583

-638

1.945

1.914

1.914

1.914

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

1.380

-1.142

238

279

311

305

8.1

Ruimtelijke ordening

1.896

0

1.896

1.496

1.346

1.013

8.3

Wonen en bouwen

3.078

-2.666

412

1.395

1.395

1.395

0.10

Mutaties reserves

0

-704

-704

-538

-439

-321

Programma 1. Wonen en leven

52.131

-25.787

26.344

26.613

26.234

26.160

4.1

Openbaar basisonderwijs

34

0

34

32

32

32

4.2

Onderwijshuisvesting

8.100

-70

8.030

8.491

8.491

8.452

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

4.156

-2.150

2.006

1.825

1.881

1.929

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

7.541

-398

7.142

6.653

6.653

6.653

6.2

Toegang

2.303

0

2.303

2.306

2.309

2.311

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.152

-20

1.132

1.132

1.132

1.133

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

16.029

-1.806

14.223

12.575

12.457

12.454

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

12.294

0

12.294

12.624

12.659

12.750

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

19.618

-1.402

18.216

18.800

19.127

19.115

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

2.183

0

2.183

2.180

2.180

2.180

7.1

Volksgezondheid

2.457

0

2.457

2.454

2.424

2.424

0.10

Mutaties reserves

0

-1.507

-1.507

-11

-11

-11

Programma 2. Zorg

75.867

-7.353

68.514

69.063

69.336

69.423

5.6

Media

232

0

232

230

230

40

0.63

Parkeerbelasting

0

-4.950

-4.950

-4.810

-4.810

-4.810

2.1

Verkeer en vervoer

494

-2

492

491

491

491

2.2

Parkeren

3.024

0

3.024

3.004

3.004

2.954

3.1

Economische ontwikkeling

1.795

-438

1.357

1.315

1.390

2.209

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

12

0

12

12

12

12

3.3

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

332

-244

87

-33

-33

-33

3.4

Economische promotie

215

0

215

212

212

212

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1.042

-662

380

380

380

50

6.3

Inkomensregelingen

36.258

-25.734

10.524

9.626

8.629

7.631

6.4

Begeleide participatie

8.060

-2

8.058

7.466

7.058

6.637

6.5

Arbeidsparticipatie

2.753

0

2.753

2.777

2.847

2.892

0.10

Mutaties reserves

300

-656

-356

-156

-100

Programma 3. Werken

54.518

-32.689

21.829

20.516

19.312

18.286

0.1

Bestuur

3.267

0

3.267

3.251

3.176

2.968

0.2

Burgerzaken

2.426

-1.740

685

709

1.236

996

0.4

Overhead

24.702

-346

24.355

23.648

23.240

23.179

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

7.268

-13

7.255

7.216

7.180

7.174

1.2

Openbare orde en veiligheid

2.605

-265

2.340

2.247

2.247

2.247

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

300

0

300

300

300

300

0.10

Mutaties reserves

200

-184

16

203

-47

-47

Programma 4. Bestuur

40.768

-2.548

38.220

37.574

37.332

36.817

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.788

-1.318

470

161

911

911

0.5

Treasury

-1.073

-341

-1.414

-1.373

-1.373

-1.373

0.61

OZB woningen

617

-10.186

-9.569

-9.773

-9.981

-10.193

0.62

OZB niet-woningen

183

-8.840

-8.657

-8.834

-9.014

-9.198

0.64

Belastingen overig

1.141

-1.442

-301

-310

-310

-310

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

-134.430

-134.430

-136.435

-137.940

-139.424

0.8

Overige baten en lasten

55

0

55

2.305

4.403

6.197

8.2

Grond exploitatie (niet bedrijventerrein)

7.380

-7.114

266

262

262

-1.026

0.10

Mutaties reserves

0

-1.327

-1.327

-26

Programma 5. Financiën en grondexploitaties

10.090

-164.998

-154.908

-154.024

-153.043

-154.417

Totaal

233.374

-233.374

0

-259

-830

-3.732