Inleiding

Het resultaat van de inspanningen van de gemeente en van de betrokken marktpartijen is in 2017 duidelijk zichtbaar. De activiteiten voor 2017 zijn divers en talrijk. Ze zijn te vatten onder een aantal thema’s.

Planvorming Het accent bij de planvorming ligt in 2017 op het stationsgebied, op de vaststelling van het bestemmingsplan Centrum en de Kerkbrink. Voor het stationsgebied zal in 2017 zowel het stedenbouwkundig plan als het bestemmingsplan stationsgebied ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. Hiermee wordt de visie stationsgebied uitgewerkt tot een haalbaar plan dat van het stationsgebied een aantrekkelijke entree maakt voor Hilversum als geheel en voor het centrum in het bijzonder. Naast het stationsgebied zal een ontwerp openbare ruimte worden opgesteld voor de Kerkbrink, als voorbereiding op de herinrichting. Tussentijds is er in 2017 al ruimte voor experimenten om de aantrekkelijkheid en levendigheid van zowel het Stationsgebied als de Kerkbrink te vergroten. Het bestemmingsplan Centrum zal kaders stellen met aandacht voor karakteristiek panden en ensembles in het centrum.

Verbeteren ruimtelijke kwaliteit: ondersteuning en benutten kansen We benutten de kansen en mogelijkheden om eigenaren tot transformatie of hergebruik van panden aan te zetten. Het doel is een levendiger en aantrekkelijker centrum, door leegstand terug te dringen en de mogelijkheden voor wonen in het centrum te vergroten. In aansluiting stimuleren we eigenaren van panden door middel van het gevelherstelfonds om hun gevels te verbeteren. Door het plaatsen van ondergronds afvalcontainers verdwijnt de vuilniszak uit het straatbeeld en dragen we door afvalscheiding bij aan ambities op het vlak van duurzaamheid.

Kaders Het afgelopen jaar is intensief overlegd met ondernemers en bewoners in het centrum, waardoor we in 2017 nieuwe beleidskaders voor evenementen, horeca en detailhandel aan de gemeenteraad kunnen voorleggen. Daarnaast is met marktondernemers en andere gebruikers van het Marktplein in 2016 een Marktpleinmanifest opgesteld dat we ook in 2017 ter vaststelling aan de raad voorleggen. Het manifest beoogt van de markt de beste markt van Nederland te maken en het Marktplein ook op andere dagen levendig te maken. De diversiteit en identiteit van de deelgebieden in het centrum willen we versterken door gerichte marketing en door acquisitie van passende ondernemers.

Verkeer We willen het parkeerbeleid voor het centrum vriendelijker en toegankelijker maken. Door kansen die zich voordoen actief te benutten, werken we aan een structurele verbetering van de fietsparkeervoorzieningen in het centrum. Door herinrichting van onder meer de Emmastraat, het Gooilandplein en Groest-Zuid verbeteren we de bereikbaarheid van het centrum. In de planvorming stationsgebied is de bereikbaarheid van het centrum ook een belangrijk aandachtspunt.

Het sterprogramma Centrum is op onderdelen sterk verbonden met de sterprogramma’s Wonen (impuls groen) en Media (Media Mile en citybranding).