Inleiding

Wonen in Hilversum wordt er in 2017 alleen maar beter op. Nadat we in 2016 een lokale en regionale woonvisie hebben vastgesteld, zijn er op basis hiervan prestatieafspraken gemaakt tussen de woningcorporaties en de huurdersorganisaties. Daarmee is de weg vrij om een ambitieus nieuwbouwprogramma versneld te realiseren. Dat is nodig, omdat we tot en met 2020 te maken krijgen met een extra toestroom van statushouders die we vanuit het Rijk dienen te huisvesten en we verdringing voor de regulier woningzoekenden willen voorkomen.

Woningbouw: kwantiteit en kwaliteit We brengen in 2017 meerdere herstructureringslocaties versneld tot ontwikkeling. We zetten in op een gemêleerd woningbouwprogramma gericht op de diverse doelgroepen. Tevens zullen we met hulp van private investeerders en ontwikkelaars meerdere, nu nog leegstaande kantoorpanden transformeren naar woningen en actief stimuleren dat er meer huur- en koopwoningen komen voor starters, jonge gezinnen en senioren. De in 2016 geïnstalleerde Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit zal de gemeente hierbij adviseren, om te garanderen dat de voorgenomen bouw geen afbreuk doet aan de ruimtelijke kwaliteit van Hilversum, maar juist die kwaliteit verder versterkt. Met deze inzet voor 2017 realiseren we dat er daadwerkelijk extra woningen gaan komen in het sociale en middensegment. Het gaat om een hoeveelheid woningen die zich goed verhouden tot de beschikbare ruimte in Hilversum en die goed inpasbaar zijn vanuit het oogpunt van stedelijke kwaliteit. Concreet voorkomen we hiermee dat Hilversum dusdanig gaat verdichten, dat daarmee ook de kwaliteit van wonen afneemt zoals we die in Hilversum tot nu toe gewend zijn.

Woonomgeving Wonen in 2017 gaat dan ook zeker niet alleen over bakstenen. Het gaat over wonen van mensen in een groene, duurzame en waardevolle omgeving. De woonomgeving is minstens zo belangrijk als het wonen zelf. In 2017 gaan we fors investeren in de aanplant van nieuwe bomen en groen in het centrum, de entrees naar het centrum en in de wijken. Daarnaast geven we een stevige impuls aan het herstellen en behouden van ons moderne erfgoed, onder andere door het oprichten van een vorm van stadsherstel zoals dat al sinds jaar en dag in Amsterdam wordt gedaan. Voor al deze voornemens geldt de toets van duurzaamheid. We hebben op dit thema grote ambities: als gemeente zetten we actief in op het verduurzamen van de eigen organisatie en het (financieel) ondersteunen van duurzaamheidsinitiatieven en –investeringen door zowel inwoners als ondernemers.

Maatschappelijke contracten Als gemeente hebben we veel ambities die we niet alleen op eigen kracht kunnen realiseren en waar we anderen zeker bij nodig hebben. 2017 is dan ook het jaar waarin we hard werken aan partnerships en maatschappelijke contracten met inwoners en private partijen. Voor de noodzakelijke woningbouw gaat het om zakelijke afspraken, met een wederkerige verantwoordelijkheid. Het in 2016 opgerichte duurzaamheidsplatform zal in 2017 diverse maatschappelijke contracten genereren, die leiden tot duurzame lokale energieopwekking en –besparing. Voor de realisatie van huurwoningen voor de middeninkomens sluiten we contracten af met private ontwikkelaars en investeerders.