Inleiding

Deze paragraaf gaat conform het Besluit Begroting en Verantwoording over onderhoud. Dit zijn maatregelen waarmee een kapitaalgoed gedurende de levensduur op een bepaald kwaliteitsniveau wordt gehouden. Uitgaven voor onderhoud worden in de begroting opgenomen en/of er wordt voor onderhoud  via de begroting een onderhoudsvoorziening opgebouwd. Om te zorgen voor een compleet beeld over de stand van zaken rondom kapitaalgoederen, gaan we in deze paragraaf ook in op de maatregelen in de investeringssfeer (bijvoorbeeld de vervanging van een kapitaalgoed, een uitbreiding of een renovatie).
Met het onderhoud van en de investeringen in de kapitaalgoederen wegen, water, openbaar groen, riolering en gebouwen is een substantieel bedrag gemoeid. Bepalend voor de omvang van die budgetten is het gekozen kwaliteitsniveau en de vertaling daarvan naar de maatregelen die nodig zijn om dat kwaliteitsniveau te realiseren. Per soort kapitaalgoed worden het ambitieniveau, de bijbehorende maatregelen en de kosten vastgelegd in een meerjarig onderhoudsprogramma (hierna aangeduid als MOP). De mate waarin we één en ander periodiek actualiseren en inpassen in de begroting, is mede bepalend voor een gezonde en degelijke staat van de begroting. In het begrotingsjaar zelf beoordelen wij of de geplande werkzaamheden uit het MOP ook echt noodzakelijk zijn. Omgekeerd kan het voorkomen dat in een later jaar gepland onderhoud eerder moet plaatsvinden.
In het vervolg van deze paragraaf kapitaalgoederen geven we de ontwikkelingen in beleid en uitvoering weer voor het begrotingsjaar 2017 op de gebieden wegen, riolering, water, groen, en gebouwen. Per onderdeel zijn de beschikbare uitgavenbudgetten voor onderhoud en investeringen in beeld gebracht.