Reserves

 

bedragen x € 1.000

Ref nr

omschrijving reserve

 saldo begin 2017 

 toevoegingen begroot 

 onttrekkingen begroot 

 onttrekkingen ivm afschrijving op activa 

 saldo einde 2017 

1

Herinrichting marktterrein (beklemd)

585

12

573

2

Geluidsbelastingkaarten

89

25

64

3

Afvalstoffenheffing (egalisatiereserve)

1.580

382

1.198

4

De Vorstin (beklemd)

1.578

70

1.508

5

Beeldende kunst

43

43

6

Transities cultuur

2

2

7

Buurtsportcoaches

207

65

142

8

Nominatie landgoed Zonnestraal

250

150

100

Totaal programma 1 Wonen en leven

4.334

0

622

82

3.630

9

Onderwijsgebouwen

437

437

10

Project Larense weg (beklemd)

558

11

547

11

Decentralisaties sociaal domein

6.500

6.500

12

Maatschappelijke opvang en verslavingszorg

643

643

13

Vrouwenopvang

449

449

14

Reg. coördinatie nazorg ex-gedetineerden

9

9

15

Huishoudelijke hulp toelage

1.496

1.496

0

Totaal programma 2 Zorg

10.092

0

1.496

11

8.585

16

Projecten beleidsplan Sociale zaken

83

83

17

Voorbereiding ESF

31

31

0

18

Implementatie participatiewet

600

600

19

Creatieve Sector

104

300

373

31

20

Werklocaties

0

0

21

Investeringen in Hilversumse economie

127

127

0

22

Regionaal mediacentrum

350

125

225

Totaal programma 3 Werken

1.295

300

656

0

939

23

Veilig uitgaan

0

0

24

Frictiekosten Slank & hoogwaardig

419

137

282

25

Reserve transitie personeel

0

200

200

26

Decentrale loonruimte

119

119

27

Herhuisvesting / DHI (beklemd)

1.216

47

1.169

Totaal programma 4 Bestuur

1.754

200

137

47

1.770

28

Algemene reserve ongebonden

3.501

3.501

29

Algemene reserve gebonden

69.055

1.327

67.728

Totaal programma 5 Financiën en Grondexpl.

72.557

0

1.327

0

71.230

Totaal alle programma's

90.032

500

4.238

140

86.154

Toelichtingen op de reserves

1. Herinrichting marktterrein
Het doel van deze beklemde reserve is het hebben van financiële dekking voor (een gedeelte van) de afschrijvingslasten op de herinrichting van het marktplein (totale investering € 3,6 mln). Met ingang van de begroting 2017 zal jaarlijks een onttrekking van € 12.000 geraamd worden.

2. Geluidsbelastingkaarten
Het maken van geluidsbelastingkaarten én het opstellen en uitvoeren van actieplannen is een verplichting op grond van de Wet geluidhinder. Voor de eerste cyclus, afgerond in 2013, was een éénmalige subsidie ontvangen, die niet geheel besteed was. Conform het raadsbesluit van 25 juni 2014 zijn de niet bestede middelen in een bestemmingsreserve gestort met als doel deze te kunnen besteden voor de tweede (5-jaarlijkse) cyclus, die in 2016 is gestart. Voor 2017 is een onttrekking begroot van € 25.000.

3. Afvalstoffenheffing (egalisatiereserve)
De reserve is in het verleden vooral gevormd door meevallers in de uitgaven van de Gewestelijke Afvalstoffendienst. In 2016 is de ontvangst van de zogenaamde VAM-gelden aan deze reserve toegevoegd. Onttrekking aan de reserve wordt gebruikt om de tariefstijging afvalstoffenheffing stabiel te houden. Voor 2017 is een onttrekking begroot van € 382.000.

4. De Vorstin
Het doel van deze reserve is het financieel dekken van de afschrijvingslasten op een deel van de investeringen (€ 2.100.000) voor de totstandkoming van het poppodium. Daarom is sprake van een beklemde reserve. Rekenend met een gemiddelde afschrijvingstermijn van 30 jaar bedraagt dit deel van de afschrijvingslasten € 70.000. In 2017 wordt € 70.000 aan de reserve onttrokken.

5. Beeldende kunst
Het doel van deze reserve is het hebben van extra financiële middelen voor de uitvoering van projecten
beeldende kunst, indien het structurele budget van € 22.000 in de exploitatiebegroting niet toereikend is. In 2017 zijn vooralsnog geen middelen nodig en dus ook geen onttrekking geraamd.

6. Transities cultuur
De middelen in deze reserve zijn bestemd voor de uitgaven voortvloeiende uit de Veranderagenda Cultuur. De afronding heeft plaats gevonden. Het restant van deze reserve kan dan bij de jaarrekening 2016 vrijvallen waarna de reserve opgeheven kan worden.

7. Buurtsportcoaches
Tot vaststelling van deze reserve en de storting daarin van € 272.000 is besloten bij de behandeling van de jaarstukken 2013. Het betreft de storting van nog niet gebruikte middelen, die van het Ministerie van VWS ontvangen waren voor de financiering van de buurtsportcoaches. De middelen zijn gelabeld voor de Brede impuls Combinatiefuncties/buursportcoaches. Het budget is bestemd om gedurende de jaren 2014 tot en met 2020 in te zetten voor een coördinatiefunctie en een activiteitenbudget voor de buurtsportcoaches. In 2017 wordt een bedrag van € 65.000 aan de reserve onttrokken.

8. Nominatie landgoed Zonnestraal
Bij de behandeling van de kadernota 2016 is met een amendement een bestemmingsreserve ingesteld voor het plaatsen van het Landgoed Zonnestraal op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Hiervoor is € 250.000 in totaal gereserveerd, waarvan in 2017 naar verwachting € 150.000 zal worden besteed.

9. Onderwijsgebouwen
Deze bestemmingsreserve had aanvankelijk het karakter van een beklemde reserve, gekoppeld aan de afschrijvingslasten op een deel van de investeringen in nieuwe schoolgebouwen. Bij de vaststelling van de jaarstukken 2011 door de gemeenteraad is deze omgezet in een reguliere bestemmingsreserve met een breder karakter. Met ingang van 2015 zijn er geen onttrekkingen meer die verband houden met het verloop van de activa. Het nog resterende saldo kan worden gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven voor onderwijs. In 2017 zijn geen onttrekkingen geraamd.

10. Project Larenseweg
Het doel van deze beklemde reserve is het financieel dekken van de afschrijvingslasten van een deel van de investeringen voor de totstandkoming van deze multifunctionele voorziening. Er is een onttrekking van € 11.000 begroot ter dekking van afschrijvingslasten.

11. Decentralisaties sociaal domein
De bestemmingsreserve Decentralisaties Sociaal Domein dient als verzekering tegen de risico’s die optreden bij de transitie en de transformatie in het kader van de drie grote decentralisaties in het Sociale Domein – de Participatiewet, de Jeugdwet en de nieuwe WMO. Hiertoe heeft de raad op 16 oktober 2013 de bestemmingsreserve ‘Wmo’ omgedoopt in de bestemmingsreserve ‘Decentralisaties Sociaal Domein’. Bij de behandeling van de Jaarstukken 2013 op 25 juni 2014 heeft de raad besloten de reserve op te hogen tot € 8,1 miljoen. In de jaren 2015 en 2016 zijn onttrekkingen gedaan ter dekking van de invoeringskosten van de transformatie. Bij de behandeling van de Jaarstukken 2015 op 6 juli 2016 heeft de raad vervolgens besloten de reserve weer op het oude niveau van € 8,1 miljoen te brengen. Vooralsnog is in 2017 nog geen rekening gehouden met een onttrekking.

12. Maatschappelijke opvang en verslavingszorg
De gemeenteraad heeft deze bestemmingsreserve ingesteld met als doel het verevenen van de lasten en baten van de maatschappelijke opvang. De baten bestaan uit de decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang die onder de paraplu van de algemene uitkering uit het gemeentefonds worden verstrekt. Hilversum ontvangt deze uitkering in haar hoedanigheid als centrumgemeente. De uitgaven worden dus gedaan voor de gehele regio. Het huidige beleids- en uitvoeringsplan maatschappelijke zorg Gooi- en Vechtstreek omvat de periode 2013-2015. Het nieuwe beleidsplan is in voorbereiding en komt naar verwachting in het 4e kwartaal 2016 in de gemeenteraad aan de orde.

13. Vrouwenopvang
De gemeenteraad heeft deze bestemmingsreserve ingesteld met als doel het verevenen van de lasten en baten van de vrouwenopvang. De baten bestaan uit de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang die onder de paraplu van de algemene uitkering uit het gemeentefonds worden verstrekt. Hilversum ontvangt deze uitkering in haar hoedanigheid als centrumgemeente. De uitgaven worden dus gedaan voor de gehele regio. Het huidige beleids- en uitvoeringsplan maatschappelijke zorg Gooi- en Vechtstreek omvat de periode 2013-2015. Het nieuwe beleidsplan is in voorbereiding en komt naar verwachting in het 4e kwartaal 2016 in de gemeenteraad aan de orde.

14. Regionale coördinatie nazorg ex-gedetineerden
Bij het vaststellen van de concernjaarstukken 2011 is de reserve ‘regionale coördinatie nazorg ex
Gedetineerden’ ingesteld en een bedrag van € 54.000 daarin gestort. Deze middelen waren via de algemene uitkering als een decentralisatie-uitkering ontvangen, maar nadrukkelijk bedoeld voor besteding in latere jaren. Per 1-1-2017 resteert nog een klein bedrag van € 9.000. Bij de vaststelling van de jaarstukken 2016, zal worden voorgesteld om de reserve op te heffen.

15. Huishoudelijke hulp toelage
De raad heeft deze reserve ingesteld bij de behandeling van de meicirculaire 2015 in de vergadering van 16 september 2015. Samen met de regio heeft Hilversum het budget aangevraagd voor het in regioverband ontwikkelde beleid om de werkgelegenheid op het gebied van de huishoudelijke hulp te stimuleren. De inkomsten vanuit de algemene uitkering zijn gevallen in 2015 en 2016. De uitgaven vinden plaats in 2016 en 2017 (en mogelijk als doorloop in 2018). De niet uitgegeven middelen 2015 worden in 2017 weer uit de reserve gehaald als dekking voor deze lasten.

16. Projecten beleidsplan Sociale zaken
De gemeenteraad heeft deze reserve ingesteld bij de tweede tussentijdse rapportage in 2012. Het doel van deze bestemmingsreserve is het hebben van voldoende middelen ter uitvoering van vier projecten uit het projectenboek, behorende bij het beleidsplan sociale zaken. In 2013 is gestart met 3 projecten (Jongeren, arbeidsmarkt en onderwijs, het DPS-matrix volgsysteem en de Stadsstewards). In 2014 is een begin gemaakt met het vierde project (Wijkgericht werken) en een vervolg gegeven aan de andere projecten. Het project DPS is in 2014 afgerond en voor de projecten JOA en wijk- en samenlevingsgericht werken zijn de laatste onttrekkingen in 2015 geraamd. In 2016 is thans nog een onttrekking van € 17.000 geraamd voor de kosten van de stadsstewards. Wij verwachten u bij de jaarstukken 2016 voor te stellen deze reserve op te heffen en een eventueel restant te laten vrijvallen.

17. Voorbereiding ESF
De gemeenteraad heeft bij de behandeling van het raadsvoorstel over de decembercirculaire 2013 (maart 2014) ingestemd met het instellen van deze reserve en de storting van € 100.000 hierin. Centrumgemeenten zoals Hilversum worden namens de arbeidsmarktregio eindverantwoordelijk voor projecten die gesubsidieerd zijn vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Als zodanig gaan zij ook de subsidieaanvraag verzorgen. Voor de opstart van en voorbereiding op deze nieuwe coördinerende rol is € 100.000,- per centrumgemeente beschikbaar. De besteding daarvan zou plaatsvinden in de periode 2014-2017. Het jaar 2017 is het laatste uit dit tijdvak en het restant ad € 31.000 onttrokken ter dekking van deze activiteiten.

18. Implementatie participatiewet
Deze reserve is ingesteld bij de behandeling van de decembercirculaire 2014 in de vergadering van 4 maart 2015. Deze circulaire bevatte een nieuwe decentralisatie-uitkering (totaal € 1 mln) voor de periode 2014 – 2016 voor het inrichten van een regionaal werkbedrijf. Hilversum krijgt deze uitkering als centrumgemeente. In 2014 is € 0,1 mln ontvangen, in 2015 € 0,5 mln en in 2016 € 0,4 mln. In 2015 is de Werkkamer Regio Gooi en Vechtstreek ingericht, in 2016 draagt Hilversum de middelen (€ 1 mln) over aan de Regio. Wij verwachten dat het saldo nihil zal zijn en u bij de jaarstukken 2016 voor te stellen deze reserve op te heffen.

19. Creatieve Sector
Met het vaststellen van de Mediavisie 2016-2019 is besloten de reserve Creatieve Sector voort te zetten en met ingang van 2017 gedurende de beleidsperiode jaarlijks €250.000 in de reserve te storten. Daarnaast wordt in 2017 € 50.000 in de reserve gestort ten behoeve van de Media Mile. De middelen worden conform de planning in de Mediavisie onttrokken en besteed aan de profilering van Hilversum Mediastad, het opbouwen van een netwerk gericht op kleine creatieve bedrijven, acquisitie, innovatieve projecten in samenwerking met de regio Gooi en Vecht, MRA en Utrecht, investeringen in media en onderwijs en (in 2017) de Media Mile. Aan het eind van de beleidsperiode zullen de middelen uit de reserve besteed zijn.

20. Werklocaties
In de vergadering van 9 januari 2013 (raadsvoorstel inzake het Programma Havenkwartier) heeft de raad besloten een bestemmingsreserve Werklocaties in te stellen. Deze bestemmingsreserve was bedoeld voor het aanjagen van onderdelen van de Programma’s Havenkwartier en Kerkelanden en tevens voor cofinanciering bij aanvraag van (provinciale) subsidies. Voor Programma Havenkwartier geldt dat de geplande onderdelen inmiddels zijn voltooid en er geen uitgaven meer zullen worden gedaan. De restant aanwezige middelen in deze reserve zijn bestemd voor de uitvoeringskosten van de aanleg van een 2e ontsluitingsweg aan bedrijventerrein Kerkelanden. De daarvoor benodigde onttrekking van € 436.000 staat geraamd in 2016. De reserve ‘Werklocaties’ kan daarna opgeheven worden.

21. Investeringen in Hilversumse economie
In de raadsvergadering van 25 juni 2014 (behandeling jaarstukken 2013) is het amendement 14/08 aangenomen en hiermee is een reserve van € 827.000 gevormd voor investeringen in de Hilversumse economie. Het amendement had eveneens effect op de kadernota 2014, omdat onttrekkingen uit deze reserve dekking vormen voor het nieuwe beleid uit het coalitieakkoord. De bestedingen vinden plaats in de jaren 2015 tot en met 2017. In de begroting 2017 wordt het restant van € 127.000 onttrokken.

22. Regionaal mediacentrum
De raad heeft op 27 januari 2016 voorgesteld om € 500.000 van de afkoopsom op te nemen in een bestemmingsreserve. De reserve heeft als doel om de subsidie-afbouw te dekken en hervormingen van de lokale omroep tot een regionaal mediacentrum mogelijk te maken. Voor de begroting is een onttrekking van € 150.000 geraamd in 2016 en €125.000 voor 2017.

23. Veilig uitgaan
Bij de vaststelling van de jaarstukken 2012 is besloten om een bestemmingsreserve ‘Veilig uitgaan’ in te stellen waarmee de exploitatielasten van de nota ‘Veilig Uitgaan’ zijn gedekt voor de periode 2013-2016. Het gaat om een totaalbedrag van € 533.000, waarvan de laatste onttrekking ad € 153.000 in 2016 zal plaatsvinden. De stand van de reserve is daarmee per 31 december 2016 nihil en zal bij de jaarrekening 2016 opgeheven worden.

24. Frictiekosten Slank & Hoogwaardig
Deze reserve is in 2011 ingesteld voor de dekking van de kosten van de reorganisatie Slank & Hoogwaardig. Bij deze reorganisatie is 77 fte gereduceerd. Uit deze reserve worden de salarislasten van de bovenformatief geplaatste medewerkers gedekt, de mogelijke (vervolg)lasten van het WW-traject, de  begeleidingskosten van werk naar werk (bijv. assessments), juridische ondersteuning en opleidingskosten. De prognose van de lasten 2017 bedraagt € 137.000. Dit bestaat met name uit loonkosten en WW- uitkeringen voortvloeiende uit de laatste bovenformatief geplaatste medewerkers.

25. Reserve transitie personeel
Ten behoeve van de bezuiniging van de houdbaarheidsopgave personeel, voorzag in een reductie over 4 jaar van 25 fte. De eerste 3,5 fte is in 2016 gerealiseerd. Er werd geconstateerd dat de organisatie oververhit is en met hoge werkdruk kampt. In eenzelfde tempo reduceren zou dit probleem vergroten. Er is besloten om de reductie met 10 fte naar 15 fte’s te verlagen. Ten behoeve van de reductie van 15 fte en de daarbij behorende mobiliteit is er een reserve transitie personeel ingericht. In 2017 wordt hier € 200.000 toegevoegd en in 2018 een bedrag van € 250.000.

26. Decentrale loonruimte
De reserve Decentrale loonruimte vindt zijn oorsprong in de Cao-afspraak die begin jaren ´90 is gemaakt. Jaarlijks is een bedrag van 0,1% van de loonsom (exclusief bestuursorganen) beschikbaar. Indien deze jaarlijkse budgetten van ongeveer € 39.000 niet worden besteed, dan worden ze toegevoegd aan de reserve.  Het Georganiseerd Overleg (GO) heeft medio 2013 (in overleg met bonden en Portefeuillehouder P&O) besloten om in de periode 2013-2015 geld beschikbaar te stellen voor het zogenoemde ‘E-Learning’ programma voor leidinggevenden en medewerkers. Dit draagt bij aan de gewenste organisatieontwikkeling. Per 2017 resteert nog € 158.000 in deze reserve. In overleg met het GO is afgesproken om het E-learning programma te continueren.

27. Herhuisvesting / DHI (beklemd)
Het doel van deze beklemde reserve is financiële dekking voor de afschrijvingslasten op:

  1. een gedeelte van de investeringen die zijn gedaan ten behoeve van de totstandkoming van het stadskantoor (afschrijving in 40 jaar); en
  2. de investering in extra voorzieningen ten behoeve van het bedrijfsrestaurant in het stadskantoor ad € 40.000 (afschrijving in 10 jaar).

Hiertoe wordt jaarlijks € 47.000 onttrokken. De netto verkoopopbrengsten van de villa’s aan de Koninginneweg 10-12 zijn reeds in 2011 gestort in de reserve. De netto verkoopopbrengst van het parkeerterrein (Koninginneweg 14) is in 2015 ontvangen en is ook aan deze reserve toegevoegd worden

28. Algemene reserve ongebonden
Het doel van deze reserve is het vervullen van een bufferfunctie voor het opvangen van eventuele negatieve jaarrekeningresultaten. De BBV adviseert om met ingang van 2017 deze systematiek niet (meer) toe te passen, vanwege het verlangde inzicht, de eenvoud en transparantie. Alhoewel in het BBV  blijft vooralsnog de mogelijkheid bestaan om een rentevergoeding (of een vergoeding voor de inflatie) over het eigen vermogen te berekenen en deze door te belasten aan de taakvelden. Bij het actualiseren van de nota reserves en voorzieningen laten wij de onderscheid tussen de algemene reserves ‘ongebonden’ en ‘gebonden’ vervallen.

29. Algemene reserve gebonden
Het doel van deze reserve was het realiseren van inkomsten in de vorm van bespaarde rente. Deze inkomsten kwamen ten gunste van de exploitatie. Door het opvolgen van het advies van de commissie BBV is niet langer sprake van rentebaten en is de term ‘gebonden’ achterhaald. Bij het actualiseren van de nota reserves en voorzieningen laten wij het onderscheid tussen de algemene reserves ‘ongebonden’ en ‘gebonden’ vervallen.