Uitgangspunten

In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten waarlangs de begroting 2017-2020 is uitgewerkt weergegeven. We streven een Begroting na die aan de volgende uitgangspunten voldoet:

1. Concreet
2. Financieel gezond (positief begrotingssaldo)
3. Uitvoerbaar
4. Leesbaar voor burgers
5. Passend binnen wettelijke kaders

Omschrijving

Uitgangspunt

Lonen

1,50% (t.o.v. begroting 2016)

Pensioenpremies

1,00% (t.o.v. begroting 2016)

Prijsindexering (materiële budgetten en subsidies)

0,00% (t.o.v. begroting 2016)

Afvalstoffenheffing

2,69%

Rioolheffing

-0,63%

Overige lokale leges, rechten en heffingen

1,10% (of conform het wettelijk vastgestelde tarief)

Rekenrentes

Investeringen
Grondexploitaties
Voorziening grondexploitaties

1,50%
2,30%
2,00%

Algemene uitkering

Meicirculaire 2016

(Financiële) regels

BBV, Financieel Handboek, Coalitieakkoord 2014-2018

Ontwikkelingen

Jaarrekening 2015
(per 1 januari)

Begroting 2016
(per 1 januari)

Begroting 2017
(per 1 januari)

Aantal inwoners

87.161

87.414

88.076

  Waarvan 0 t/m 19 jaar

19.481

19.603

19.939

  Waarvan 20 t/m 64 jaar

51.103

51.182

51.381

  Waarvan 65 jaar en ouder

16.577

16.629

16.756

Aantal uitkeringsgerechtigden

1.975

2.058

2.091

(WWB -incl. WIJ-, BBZ, IOAW, IOAZ, Adreslozen)

Aantal werknemers werkvoorzieningsschappen

409

426

401

Aantal woonruimten

40.877

41.307

41.373

Lonen
De huidige cao loopt tot 1 mei 2017. Naast de cao-verhoging van 3% die in 2016 is afgesproken, vindt er in 2017 vanuit de huidige cao geen loonsverhoging plaats. Omdat in 2017 een nieuwe cao moet worden afgesloten, is er een gerede kans dat er een loonstijging komt, en houden we rekening met een gemiddeld percentage van 1,5 %.

Pensioenpremies
Door de lage rekenrente heeft het ABP op dit moment moeite om de wettelijke dekkingsgraad te halen. Indien de dekkingsgraad te laag blijft, betekent dit dat er een premiestijging wordt doorgevoerd, en een mogelijke pensioenverlaging. Vooruitlopend op de vaststelling houden we rekening met een verhoging van 1%.

Prijsindexering
Het Centraal Planbureau berekent doorlopend het Nationaal Consumentenprijsindex (CPI). Met deze indexering wordt een schatting gemaakt van de verwachte prijsstijging van producten en diensten. Het CPI voor 2017 is geraamd op 1,1%. De budgetten zijn niet verhoogd met dit percentage. Uiteraard heeft de organisatie wel getoetst of de budgetten toereikend zijn voor de geplande activiteiten, en zijn ze bijgesteld als dat onontkoombaar was. De noodzaak van een automatische prijsbijstelling vervalt hiermee. Hetzelfde geldt voor subsidies die wij verstrekken aan organisaties en instellingen. Ook hier moet het gesprek gevoerd worden over de te verwachten prestaties en de benodigde subsidies. Hierbij moet het niet vanzelfsprekend zijn dat de subsidie wordt verhoogd.

Afvalstoffen- en Rioolheffing.
Aanvankelijk was conform vastgesteld beleid het uitgangspunt de afvalstoffen- en rioolheffing niet te verhogen. Het gaat hierbij om gesloten boxen, waarbij eventuele hogere kosten gedekt worden uit respectievelijk de reserve of de voorziening. Voor de afvalstoffenheffing lukt het niet om het tarief op het niveau van 2016 te houden. De aanwezige reserve zetten we meerjarig in om de (verwachte) jaarlijkse tariefstijging stabiel te houden. Voor de rioolheffing geldt dat we het tarief licht kunnen laten dalen. De afvalstoffenheffing stijgt met 2,69% terwijl de rioolheffing daalt met 0,63%.

Overige lokale leges, rechten en heffingen
Conform bestendig beleid stijgen de overige lokale leges, rechten en heffingen met het inflatiepercentage van 1,1% of conform het wettelijk vastgestelde tarief (bijvoorbeeld: rijbewijs, paspoort).

Investeringen
De kapitaallasten en exploitatielasten van voorgenomen investeringen zijn opgenomen in het investeringsprogramma 2017-2020. In de systematiek van de gemeente Hilversum worden de kapitaallasten van een investering in jaar t verwerkt als een last in jaar t+1. De kapitaallasten (afschrijvingen en rentelasten) van de in de begroting 2017 opgenomen investeringen zijn verwerkt in de jaren 2018-2020. De rentelasten zijn berekend tegen een renteomslag van 1,5%.

Grondexploitaties
De rente die conform het gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording toegerekend wordt aan grondexploitaties is het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille van de gemeente, naar verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen. Voor 2017 is dit rentepercentage 2,3%.

Voorziening grondexploitaties
Toekomstige verliezen op negatieve grondexploitaties zijn gedekt middels de voorziening negatieve grondexploitaties. Er wordt gewerkt met een rentetoerekening van 2,0%, conform het gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording.

Algemene uitkering
Bij de beoordeling of er sprake is van een materieel sluitende (meerjaren)begroting wordt, voor wat betreft de algemene uitkering uit het gemeentefonds, uitgegaan van de meicirculaire 2016 en de daarin opgenomen uitkeringsfactoren en de laatste fase van de herijking van het gemeentefonds.

(Financiële) regels
Bij het opstellen van de begroting wordt uitgegaan van het Handboek Financieel Beheer, BBV en het coalitieakkoord 2014-2018. Vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording worden met ingang vanaf 2017 andere eisen gesteld aan de begroting. De administratie moet verdeeld worden in 53 verplichte taakvelden en de overhead moet inzichtelijk worden gemaakt. Daarnaast gaan we werken met de 39 nieuwe voorgeschreven indicatoren, aangevuld met een beperkt aantal eigen indicatoren. Ook zijn er nieuwe regels voor de berekening van de omslagrente en de toerekening van rente aan grondexploitaties.