Overzicht van overhead

bedragen x € 1.000

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Omschrijving

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

1. Personeel

16.364

15.756

15.348

15.287

2. Huisvesting & facilitair

4.482

4.387

4.387

4.387

3. ICT

2.938

2.934

2.934

2.934

4. Verbonden Partijen

73

73

73

73

5. Overig

498

498

498

498

Totaal

24.355

23.648

23.240

23.179

Toelichting bij: Overzicht van overhead

In het voorjaar 2016 zijn de financiële regels voor gemeenten gewijzigd. Eén van de nieuwe voorschriften is dat de kosten van ondersteuning van de primaire processen (overhead-kosten) met ingang van de begroting 2017 centraal worden gepresenteerd in een apart overzicht en in een apart taakveld (taakveld 0.4). Dat gebeurt in dit programma Bestuur. Het doel van deze nieuwe regel is dat de raad een goed inzicht krijgt in de omvang van de overhead. Gemeenten kunnen op dit punt nu beter met elkaar vergeleken worden.

De bedragen in het overzicht hierboven zijn het saldo van overhead-kosten en overhead-opbrengsten, gesplitst naar onderwerp. In het overzicht van taakvelden per programma (financiële begroting)is een uitsplitsing naar opbrengsten en kosten te vinden. In de programma’s Wonen en Leven, Zorg, Werken en Financiën en grondexploitaties zijn vanaf deze begroting geen overhead-kosten meer verantwoord. Onder de overhead vallen onder meer de kosten van leidinggevenden, planning & control, personeel & organisatie etc.

De overhead-budgetten nemen in de periode 2017 - 2020 af met afgerond € 1,1 mln. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere personeelskosten als gevolg van een verlaging van de personeelsformatie met 15 fte. Dit is onderdeel van de houdbaarheidsopgave van € 6 mln die op basis van de Kadernota 2015 in deze begroting is verwerkt. De oorspronkelijke reductie was 25 fte, maar is bij deze begroting teruggebracht naar 15 fte.

Hoe de kosten van overhead worden meegenomen in tarieven als afvalstoffenheffing en rioolheffing, wordt toegelicht in de paragraaf lokale heffingen.