Aandeel in het totaal

Thema's Totaal programma

13.242 17.5

2.489 33.8

Opgave van de stad

Kinderen hebben recht op een goede opvoeding, goed onderwijs en goede ontwikkelkansen. Idealiter heeft ieder kind dezelfde kansen en ontwikkelingsmogelijkheden, maar het is een gegeven dat de werkelijkheid anders is. Als gemeente kunnen en willen wij bijdragen aan het verkleinen van de kansongelijkheid van onze jeugd. De mogelijkheden waar wij als gemeente bij dit thema op in kunnen zetten, zijn de jeugdgezondheidszorg, opvoedondersteuning, het onderwijsklimaat en het bieden van onderwijs- en arbeidsmarktperspectief.

De meeste Hilversumse gezinnen met kinderen kunnen met de bestaande basisvoorzieningen zoals kinderopvang, peuterspeelzalen, goede onderwijsgebouwen, sportvoorzieningen, Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en preventieve gezondheidszorg prima uit de voeten. Deze voorzieningen houden we daarom ongewijzigd in stand. Om gelijke toekomst- c.q. ontwikkelkansen te bevorderen voor alle jeugd, versterken we in 2017 de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De focus ligt in dit kader vooral op een betere ondersteuning van de oudere jeugd. Onze inzet is erop gericht om projecten op te starten die in samenwerking met het onderwijsveld en bedrijfsleven zijn ontwikkeld op het gebied van jongeren, onderwijs en werk. Het zoeken naar mogelijkheden om het MBO onderwijs (en HBO) in Hilversum te versterken haken we hier bij aan.

Het andere belangrijke element in dit thema is de bijdrage die we als gemeente willen leveren aan een goed onderwijsklimaat. Hier zijn we o.a. verantwoordelijk voor opvoedondersteuning, een goede aansluiting van de jeugdhulp op passend onderwijs en op het zorgdragen voor kwalitatief goede onderwijshuisvesting. Op deze beide vlakken houden we vast aan de geformuleerde beleidslijnen en continueren we de bijbehorende werkzaamheden. Speerpunt dit jaar is een bijdrage te leveren om achterstanden van kinderen in en om scholen te verkleinen. Hierbij ligt de focus op het basisonderwijs. De groei van het aantal kinderen van nieuwkomers – statushouders en economische migranten- zorgt ervoor dat er duidelijkheid moet komen over de rol van de gemeente en de omvang en de wijze van financiering van (onderwijs)achterstanden.

Ambities

  • Bijdragen aan goed onderwijsklimaat voor iedereen
  • Werken aan gelijke (ontwikkel-) kansen voor de jeugd