Aandeel in het totaal

Thema's Totaal programma

18.673 35.8

4.246 16.5

Opgave van de stad

Onze opgave staat in de traditie van Dudok. Namelijk werken aan een prachtige, compacte stad in het groen, met als ambitie een hoog kwaliteitsniveau van woningen, buurten en openbare ruimte. Dat betekent allereerst sterke buurten. Niet alleen sociaal, maar ook fysiek aantrekkelijk met parken, pleinen en straten van uitstekende kwaliteit en kwalitatief goede woningen in alle segmenten. De opgave is ook dat we ons cultureel erfgoed (onze grote én kleine monumenten) goed gebruiken en bijzondere plekken in de stad -zoals begraafplaatsen en waterwegen uitstekend tot hun recht laten komen. We zien dat het inwoneraantal in Hilversum weer langzaam groeit. Dat is goed voor de economische dynamiek in de stad en vraagt om duidelijke keuzes, omdat Hilversum nauwelijks kan uitbreiden. Dit betekent een goede balans vinden in de ruimte voor wonen en de ruimte voor werken.

Nieuwe woningen
Een kwaliteit van de woningmarkt in Hilversum is dat inwoners in alle segmenten terecht kunnen. Nadeel is dat de woningmarkt in Hilversum in alle segmenten gespannen is, vooral voor inwoners met de laagste inkomens en gevolgd door de middeninkomens. In 2016 is de Woonvisie vastgesteld. De komende jaren zetten we in op het behoud van de sociale voorraad en het uitbreiden van het middensegment. Hierbij besteden we aandacht aan r het bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt. Bij doorstroming komen meer woningen beschikbaar voor inwoners met de laagste inkomens.

In 2015 zijn er al plekken aangewezen in Hilversum waar de komende jaren extra sociale woningbouw kan worden gerealiseerd. In 2016 is er gezocht naar aanvullende locaties waar (eventueel tijdelijk) gebouwd kan worden om daarmee de verhoogde instroom van statushouders en hun woningbehoefte te compenseren.

Het bouwen en vernieuwen van de stad doen we niet zelf. De gemeente heeft hierin een faciliterende en stimulerende rol, corporaties (sociale huur) en marktpartijen nemen de bouwactiviteiten voor hun rekening. De invloed van de gemeente is groot en zichtbaar rondomprocedures, regelgeving en door middel van de gronduitgifte (bijvoorbeeld op Anna’s Hoeve). Tot slot blijven we als gemeente ook het transformeren van panden en het wonen boven winkels bevorderen. Dit laatste zorgt voor meer levendigheid in het centrum.

Cultureel Erfgoed
Het moderne, cultuurhistorische erfgoed van Hilversum is één van de identiteitsdragers van de stad. De cultuurhistorische karakteristieken van monumenten zijn inspiratie voor herontwikkeling en nieuwe initiatieven. Hilversum staat voor de opgave zorgvuldig om te gaan met het erfgoed en er tegelijkertijd voor te zorgen dat monumenten exploitabel zijn. Dat betekent dat er voldoende ruimte moet zijn voor (her-)ontwikkeling. De rol van de gemeente is in de afgelopen jaren faciliterend geweest, met mooie en tastbare resultaten. We willen echter meer en sneller resultaat, dus veranderen we onze aanpak. In 2017 leggen we focus op het complex Zonnestraal, met als streven dit gebouw in zijn groene omgeving op de werelderfgoedlijst van Unesco te krijgen. Ook onderzoeken we de haalbaarheid van de oprichting van een stadsherstelfonds, om op die manier publiek-private investeringen beschikbaar te krijgen ten behoeve van het herstel en de transformatie van monumenten.

De openbare ruimte
De openbare ruimte van Hilversum ligt er in het grootste deel van de stad goed bij. Het is een kostbaar bezit, waarin we voortdurend investeren. De opgave is om in de komende jaren met minder investeringen de bestaande kwaliteit van straten, pleinen en groen in buurten op peil te houden en meer gericht te investeren in bepaalde buurten, zoals de Bloemenbuurt en Over ‘t Spoor. Dat vraagt om slimme plannen, maar vooral ook om goed overleg met de buurt over de inrichting en het beheer.

Omgevingswet
Daarnaast gaan we in 2017 aan de slag met het in 2016 opgestelde plan van aanpak invoering Omgevingswet. De organisatie dient zich voor te bereiden op deze wetswijziging (invoeringsdatum vermoedelijk medio 2019). De Omgevingswet vormt vanaf dan het juridisch kader voor het bevorderen en in stand houden van een kwalitatief goede en gezonde fysieke leefomgeving. De wet vervangt hierbij een groot aantal bestaande wetten en AMvB’s. Deze wetswijziging heeft invloed op veel verschillende processen en procedures. Daarnaast biedt de wet gemeenten meer afwegingsruimte en daarmee ook meer kansen om invloed uit te oefenen op de leefomgeving. Hilversum onderschrijft het doel van de wet: het vereenvoudigen en versnellen van ruimtelijke procedures voor burgers en bedrijven. Dit sluit ook aan bij de Hilversumse ambitie meer ‘van buiten naar binnen’ te werken, en hierbij te luisteren naar en het zo veel mogelijk faciliteren van initiatieven uit de maatschappij.

Verbonden partij(en) op dit thema: OFGV
De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) is een regionale uitvoeringsorganisatie die werkzaam is op het gebied van milieu. Dit geldt voor groene wetten, geluid, bodemsanering, luchtvaart, vuurwerk, toezicht op zwemwater, Wabo en het omgevingsrecht. De OFGV voert voor Hilversum de wettelijke basistaken uit. De OFGV draagt daarmee bij aan een veilige woon- en leefomgeving.

Ambities

  • Versterken buurten door gevarieerde hoogwaardige woonmilieus
  • Vitaliseren erfgoed gericht op behoud en (hernieuwd) gebruik