Aandeel in het totaal

Thema's Totaal programma

9.873 24.2

278 10.9

Opgave van de stad

Sociale veiligheid: We hebben veiligheid hoog in het vaandel staan. Veiligheid is één van de belangrijkste levensbehoeften van onze inwoners. Veel partijen hebben hier invloed op, natuurlijk eerst en vooral inwoners zelf. Verreweg het grootste deel van de opgeloste misdrijven realiseert de politie dankzij (heterdaad) meldingen van burgers. Ook talloze delicten worden door ingrijpen van burgers voorkomen. Daarom is er een stevige verbinding tussen veiligheid en Sterke Buurten. Het gevoel van veiligheid in Hilversum moet toenemen. We willen de leefbaarheid verbeteren door buurtgericht te werken en te investeren in een veilige woonomgeving waar inwoners zich veilig voelen. Daarbij zijn er vier grote projecten binnen de Veilige stad, te weten Veilig uitgaan, Jeugd en veiligheid, Veiliger woonomgeving en de Jaarwisseling. Cameratoezicht wordt ingezet op plekken waar dit echt nodig is. De beelden worden zoveel mogelijk live bekeken, zodat als dat nodig de politie direct actie kan ondernemen. In 2017 willen we meer gebruik maken van de wettelijke verruiming van bevoegdheden rond gemeentelijk cameratoezicht, in combinatie met andere flankerende maatregelen. Bij de aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit is de betrokkenheid van jongeren, ouders en scholen belangrijk. Bij deze aanpak is ook een belangrijke taak weggelegd voor de lokale zorg- en veiligheidspartners. Andere thema’s uit het veiligheidsdomein die direct raken aan de zorgtaken zijn: overlastgevende multi probleem huishoudens (MPH), radicalisering, huiselijk geweld en kindermishandeling, nazorg van ex-gedetineerden, en psychisch kwetsbaren die overlast veroorzaken en een gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving. Dit heeft ook veel te maken met de Top-X van het Veiligheidshuis en de Persoonsgerichte aanpak (PGA) van de gemeente.

Fysieke veiligheid: Brandveilig Leven heeft als doel de burger bewust te maken van de risico’s van brand en hoe deze zijn te voorkomen. Van groot belang is dat er meer aandacht komt voor mensen die als dat nodig is minder goed zichzelf in veiligheid kunnen brengen.. Het gaat hier om een relatief nieuwe, maar grote maatschappelijke opgave. Niet alleen voor de brandweer, maar ook voor andere organisaties en instellingen met een maatschappelijke verantwoordelijkheid zoals zorginstellingen, woningcorporaties en gemeenten. Na consultatie van de gemeenteraad is het ramptype ‘vervoer gevaarlijke stoffen per spoor’ toegevoegd aan het Regionaal Risicoprofiel. Slechts 2% van het vervoer van gevaarlijke stoffen gaat over het spoor, maar de mogelijke gevolgen als zich een ongeluk of ramp voordoet zijn vaak groot. De verantwoordelijkheid voor het spoorvervoer ligt met name bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Inspectie Leefomgeving en Transport, vervoerders, spoorwegondernemingen en Prorail. Daarbij bekijkt de staatssecretaris of een deel van het spoorvervoer kan worden overgenomen door de binnenvaart. Verder zijn er zorgen over de invloed van de gemeenteraad en over de gevolgen van toekomstplannen rond schaalvergroting van de Veiligheidsregio. Samenwerking met Utrecht en Flevoland is wenselijk, een fusie echter niet. Deze beleidslijn zetten we voort in 2017. Tenslotte is duidelijk dat er geen nieuw oefencentrum komt in Crailo. Wel is van groot belang dat er goede alternatieven komen.

Verbonden partij(en) partijen op dit thema: Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek In de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek wordt samengewerkt door de zeven gemeenten in de regio, de brandweer, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), de politie en het Openbaar Ministerie. De veiligheidsregio heeft als taak het behartigen van de belangen op het terrein van onder andere brandweerzorg, geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen, de samenwerking bij de gemeentelijke rampenbestrijding (gemeentelijke bevolkingszorg), multidisciplinaire crisisbeheersing en het inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer.

Ambities

  • Verhogen veiligheidsgevoel
  • Meer brandveilig leven en effectieve aanpak incidenten