Aandeel in het totaal

Thema's Totaal programma

11.855 21.7

664 2.0

Opgave van de stad

Wij investeren in de kwaliteit van de arbeidsontwikkeling en onze bemiddeling naar werk, met als doel dat kandidaten aantrekkelijke werknemers zijn voor werkgevers. Soms kunnen inwoners niet op eigen kracht werk vinden om in hun inkomen te voorzien. De opgave is om deze inwoners op een persoonlijke manier te ondersteunen in hun (arbeids)ontwikkeling en het vinden van werk. Onze ambitie is dat zoveel mogelijk mensen kunnen werken naar vermogen, hun talenten ontplooien en economisch zelfredzaam zijn. Daarnaast willen we ondernemers uitdagen om ook mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Wij faciliteren ze met ondersteunende diensten, zoals opleidingen voor kandidaten of een loonkostensubsidie. We werken hierbij samen met het onderwijs. De gemeente Hilversum heeft als werkgever een voorbeeldfunctie om mensen met een beperking in dienst te nemen.

Hilversum is centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek. In die verantwoordelijkheid bouwt zij in de regionale Werkkamer aan de relatie met werkgevers, werknemers, UWV en onderwijspartners.

Verbonden partij(en) op dit thema: Tomin

De gemeente Hilversum heeft samen met de gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek en Almere een gemeenschappelijke regeling (GR) afgesloten met het werkvoorzieningsschap Tomin, voorde uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Deze GR is destijds afgesloten om via een gezamenlijke uitvoering en een grotere, regionale schaal meer doelmatigheid, doeltreffendheid te bereiken en tevens de continuïteit te borgen. De Wsw is op 1 januari 2015 opgenomen in de Participatiewet. Met de uitvoering van de Wsw zorgen wij ervoor dat zo’n 300 inwoners met een arbeidsbeperking in een veilige beschutte werkomgeving kunnen werken.

Sturing op de uitvoering vindt plaats via het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling, waar de wethouder Sociale Zaken en Participatie zitting in heeft. De komende twee jaar zal de governance structuur van de GR wijzigen omdat er door de invoering van de Participatiewet geen nieuwe instroom meer plaatsvindt op grond van de Wsw.

Ambities

  • Zoveel mogelijk inwoners werken naar vermogen en talent